Մայիսի 6

Featured

09.05.2017.

Լրացրու բաց թողնված տառերը:

Մեր աչքերի առջև փռվեցին երբեմնի շեները՝ ամայի ու կիսավեր: Բերդապարիսպների մնացորդների մոտ մի հինավուրց եկեղեցի կար՝ փլված գմբեթով: Պարսպի մի հատվածում ատամնախոր աշտարակ կար: Ճամփի եզրին մամռոտած շիրմաքարեր կային, թեք ընկած խաչքարեր: Ահա և պատմական Ոստան քաղաքի ավերակները: Եղեգիս գետի աջ ափը ամբողջովին ծածկված է այդ քաղաքի ավերված կառույցների քարերով: Նեղ-նեղ փողոցներ, հրապարակներ, իշխանական  դղյակներ, սրբատաշ ու հաստ պատեր, այստեղ-այնտեղ նետված զարդասյուներ, իսկ շուրջը՝ քար լռություն:

2.Կազմիր բառեր հետևյալ արմատներով՝

երբ, բերդ, սուրբ, աջ, զարդ

երբ-երբեմն,երբևիցէ,երբեք 

բերդ-բերդապարիսպ,

սուրբ-սրբազան,սրբատաշ,սրբապիղծ, սրբավայր,  

աջ-աջլիկ, աջակողմյան,

 զարդ-զարդատուփ, զարդանախշ, զարդյասյուն

3.Կազմիր բառեր հետևյալ ածանցներով՝

ավոր-կրոնավոր,

ուրդ-արձակուրդ, պարապուրդ,

որդ-վարորդ, հաճախորդ,

ակ-ամրակ, ազդակ, 

 

4. Գրիր այս բառերի հոմանիշները՝

անդորր-խաղաղ, հանգիստ,

ճամփա-ուղի, ճանապարհ,

երկչոտ-վախկոտ,

ականակիտ-վճիտ,հստակ,մաքուր

 

5.Գտիր տրված հարցերի պատասխանները

Եթե երեկ հինգշաբթի էր, վաղը`շաբաթ, ի՞նչ օր է այսօր-ուրբաթ

Ի՞նչ են ասում գայլերի խմբին-ոհմակ

Ձկների խմբին-վտառ

Ոչխարների խմբին-հոտ

Մեղուների խմբին-պարս

Խոզերի խմբինբոլուկ

Реклама

HOMEWORK

19.09.2017

Vocabulary(թարգմանեք տեքստի բառերը)-favourite-սիրված,

to celebrate-նշել,

to ski-լեռնաշղթա,

to skate-սահել,

to sledge-քաշել,

a forest-անտառ,

winter holiday-ձմեռային արձակուրդներ,

to give presents-նվերնել տալու համար,

different-տարբեր,

always-միշտ.

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ. ԴԻՏՈՒՄ, ՓՈՐՁ, ՉԱՓՈՒՄ

Մարդկության զարգացման պատմությունը  ցույց է տալիս, որ դարեր շարունակ մարդը ձգտել է ճանաչել բնությունը, առավել խոր գիտելիքներ ձեռք բերել բնության մարմինների և երևույթների մասին:

Բնության տարբեր մարմինների հատկությունների, բնական երևույթ­ների իմացությունը մարդուն հնարավորություն է տալիս ճիշտ կողմնորոշվելու առօրյա կյանքում, խուսափելու հնարավոր վտանգներից, ստեղծելու նյութական բարիքներ, ավելի բարեկեցիկ և հարմարավետ դարձնելու իր կյանքը:

Կենդանի և անկենդան բնությունը կարելի է ուսումնասիրել տարբեր ե­ղանակներով կամ, ինչպես ընդունված է ասել, տարբեր մեթոդներով, որոն­ցից են դիտումը, փորձը և չափումները:

Դիտումների միջոցով մենք մեր զգայարանների շնորհիվ բնական պայմաններում ծանոթանում ենք տարբեր երևույթների, պարզում տարբեր մարմինների հատկությունները: Դիտումներր մեզ թույլ են տալիս որոշակի նախնական պատկերացումներ կազմել այս կամ այն երևույթի մասին, նկատել որոշ օրինաչափություններ։
Բնության երևույթներն ուսումնասիրում են գիտնականներր: Սակայն մի շարք երևույթներ կարող եք ուսումնասիրել նաև դուք՝ կատարելով պար­զագույն դիտումներ: Դիտման միջոցով կարող եք պարզել, որ մարմինները  տաքանալիս րնդարձակվում են, որ տարբեր նյութեր տարբեր չափով են ջերմություն հաղորդում, որ բույսերն առանց ջրի չորանում են, որ գետերը սովորաբար վարարում են գարնանը և այլն:

Բնության մասին ավելի խոր գիտելիքներ կարելի է ձեռք բերել փորձե­րի միջոցով: Փորձի ընթացքում հեռազոտողը  ոչ միայն պարզապես դիտում է ուսումնասիրվող երևույթը, այլև կարողանում է միջամտել տեղի ունեցող փոփոխություններին, կառավարել դրանք: Առավել հավաստի տեղեկու­թյուններ ստանալու համար փորձերը  կրկնվում են մի քանի անգամ:
Օրինակ՝ եթե դուք ցանկանում եք պարզել, թե որ ջերմաստիճանում է եռում ջուրը, ուսուցչի օգնությամբ կարող եք կա­տարել հետևյալ փորձը: Անոթի մեջ լցրեք ջուր և սկսեք տաքացնել: Փորձի ընթացքում հետևեք ջրի մեջ իջեցված ջերմաչափի ցուցմունքին ։
Երբ ջուրն սկսի եռալ, գրանցեք ջերմաչա­փի ցուցմունքր: Դա կլինի ջրի եռման ջերմաստիճանը: Ձեր մեջ կարող է հարց առաջանալ՝ իսկ գուցե ավելի փոքր քանակությամբ ջուրն ա­վելի ցա՞ծր ջերմաստիճանում է եռում: Ձեր այդ ենթադրությունր դարձյալ կարող եք ստուգել փորձով: Կպարզվի, որ ջրի եռման ջերմաստիճանր կախված չէ ջրի քանակից: Ինչ քանա­կությամբ ջուր էլ վերցնեք, կեռա միևնույն ջերմ­աստիճանում:

Փորձերի միջոցով ուսումնասիրում են ոչ միայն անկենդան, այլև՝ կեն­դանի մարմինների հատկությունները: Օրինակ՝ փորձերով կարելի է պար­զել որոշ նյութերի օգտակար ազդեցությունը  բույսերի աճի վրա կամ ստու­գել սննդում թունավոր նյութերի առկայությունը և դրանց վնասակար ազ­դեցությունը մարդու առողջության վրա:

Դիտումները և փորձերը լրացվում են չափումներով և քանական հաշ­վարկներով: Ոչ մի լուրջ հետազոտություն չի իրականացվում առանց չա­փումների: Դուք արդեն ծանոթ եք, թե ինչպես են չափում հեռավորությունը, մարմնի զանգվածը, ժամանակը: Չափման շնորհիվ որոշվում է չափ­վող մեծության թվային արժեքը՝ համապատասխան միավորով արտա­հայտված, օրինակ՝ երկարությունը՝ մետրերով, ժամանակը՝ վայրկյաննե­րով, զանգվածը՝ կիլոգրամներով և այլն:

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Որո՞նք ես բնության ուսումնասիրման եղանակները:

Դիտում,փորձ,չափում

  1. Ի՞նչ է դիտումը, բերեք օրինակներ:

Երբ զգայարանների միջոցով ծանոթանում ենք տարբեր երևույթների և պարզում տարբեր մարմինների հատկությունները :Դիտումներր մեզ թույլ են տալիս որոշակի նախնական պատկերացումներ կազմել այս կամ այն երևույթի մասին, նկատել որոշ օրինաչափություններ։Դիտման միջոցով կարող եք պարզել, որ մարմինները  տաքանալիս րնդարձակվում են, որ տարբեր նյութեր տարբեր չափով են ջերմություն հաղորդում, որ բույսերն առանց ջրի չորանում են, որ գետերը սովորաբար վարարում են գարնանը;

  1. Ինչո՞վ է փորձը տարբերվում դիտումից:

Փորձի ընթացքում հեռազոտողը  ոչ միայն պարզապես դիտում է ուսումնասիրվող երևույթը, այլև կարողանում է միջամտել տեղի ունեցող փոփոխություններին, կառավարել դրանք:Փորձերի միջոցով ուսումնասիրում են ոչ միայն անկենդան, այլև՝ կեն­դանի մարմինների հատկությունները:

  1. Նկարագրեք որևէ փորձ

Օրինակ եթե կարտոֆիլի վրա մի քանի կաթիլ յոդ կաթացնենք,ապա կարտոֆիլը կապույտ գույն կստանա;

  1. Թվարկեք երկարության, ժամանակի, զանգվածի չափման միավորները:

մետր,կիլոմետր,սանտիմետր,,,րոպե,վայրկյան,ժամ,, կիլոգրամ,գրամ,տոննա,,

Առաջադրանք

19.09.2017.

1.է, ս, ի, տ, լ, ու, մ, օ, կ, ը, ա հնչյուններից որո՞նք են ձայնավորները:

Ա, է, ի, ու, օ, ը.

2.Նախադասությունները լրացրու:

Հայերենի ձայնավոր հնչյուններն են`6:

Հայերենի բաղաձայն հնչյուններն են`30:

Ձայնավոր հնչյունները փոխելով ստացիր նոր բառեր:

Պատ-պուտ, դար-դիր, սար-սուր, բառ-բեռ, տող-տեղ, տուն-տան, վարք-վերք, վիզ-վազ, հարկ-հերկ, գարի-գերի, կարճ-կիրճ:

Շարունակիր շարքը, գրիր ձայնավորով վերջացող երեքական բառ:

Օրինակ՝ գարի, կատու, այնպիսի, մորի, այգի,

Ձայնավորով սկսվող ու վերջացող հինգ բառ գրիր:

Ոզնի,  եկեղեցի, Ալֆրեդո, Էրիկա, Անի,

Միևնույն ձայնավորով վերջացող հինգ բառ գրիր:

Ավտոմեքենա, Աննա, Արա, տարա, օպերա,

Ողկույզ բառի հնչյուններից յուրաքանչյուրով սկսվող բառեր գրիր:

Ողկույզ, ոտք, ղեկ, կարիճ, ուրուր, յասման, զատիկ,

8.Գրիր բառեր, որոնք իրարից մեկ բաղաձայնով են տարբերվում:

Օրինակ՝ պայտ-փայտ, գետ-կետ, երգ-երբ,

Այնպիսի բառեր գրիր, որոնցում միաժամանակ լինեն ղ և խ, ճ և ղ, ծ և ղ:

Աղախին, ճյուղ, ձվածեղ…

Առաջադրանք

18.09.2017.

Հովհ.Շիրազ

<<Մայրս>>

Մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ,
Մայրս մի մայր հասարակ,
Մայրս այս մայր երկրի մեջ,
Արևի դեմ մի ճրագ:

Բայց արևի լույսի տակ,
Երբ ցավեր եք ինձ բերում,
Սրտիս մռայլն անհատակ՝
Այն խեղճ ճրագն է ցրում:

Մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ,
Մայրս մի մայր հասարակ,
Մայրս մի բուռ սրտի մեջ,
Գիշեր ու զօր արեգակ:

 

Как Слон ходил в гости к Ёжику”

1.Понравился ли вам конец сказки? А может, вам хочется изменить его?
Как?

Мне очень понравился рассказ.Но было лучше,если служители зоопарка не нашли слона и он оставался на свободе.

2.Напишите названия детёнышей.
Медведь – медвежонок, слон –слонёнок , ёж – ежонок, волк – волчоно, тигр –тигрёнок , заяц – зайчонок,
лиса –лисёнок .

 

3.Вместо точек вставьте соответствующие предлоги: в, на, к, до, из.


1. Слон убежал из зоопарка. 2. Слон побежал до лесу. 3. Ёжик сидел на
пеньке. 4. Волк проснулся и вылез из своей норы. 5. Звери решили
покататься на Слоне. 6. Все веселились до самого утра. 7. Слона долго искали
и нашли его в лесу. 8. Слона отвели в зоопарк.

 

4.К данным словам подберите слова с противоположным значением,
составьте с ними предложения.


Быстро – медленно, грустить – веселится, последний – первый, влево – право, заснут-проснутся.

 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՆ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՄԵՐ ՇՐՋԱՊԱՏՈՒՄ

Առաջադրանք 1

Աղուսակում լրացրեք տանը, դպրոցում, բակում հանդիպող ձեզ ծանոթ մարմինները և նյութերը՝

Մարմիններ Նյութեր
 աթոռ,սեղան,բաժակ,ափսե,  ապակի,ոսկի,երկաթ,ալիումին,
 համակարգիչ,գիրք,տետր,գրիչ  սնդիկ,փայտ,պլաստմաս,ռետին

Առաջադրանք 2

Թվարկեք քանի նյութից կարելի է պատրաստել բաժակը:

Բաժակը կարելի է պատրաստել ոսկուց,երկաթից,ապակուց,պլաստմասից,….

Առաջդրանք 3

Թվարկեք տանը, դպրոցում, բակում հանդիպող գործիքներ, որոնցով չափումներ են կատարում:

Քանոն,մետր ,սանտիմետր,,,

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՆ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՄԵՐ ՇՐՋԱՊԱՏՈՒՄ

14.09.2017

Նայենք մեր շուրջը և կտեսնենք բազմաթիվ իրեր՝ աթոռ, սեղան, գիրք, մատիտ, խնձոր, բաժակ, համակարգիչ, ավտոմեքենա, ծառ, ջրի կա­թիլ և այլն: Այդ բոլորը մարմիններ են: Մարմիններ են նաև Երկիր մոլորակը, գիշերային երկնքում փայլա­տակող աստղերը, մեզ ջերմացնող Արեգակը, կենդա­նիները, բույսերը: Համեմատելով մարմինները՝ կարե­լի է պարզել դրանց միջև եղած նմանություններն ու տարբերությունները:

Բոլոր մարմինները կազմված կամ պատրաստված են նյութերից:

Նյութերը բազմաթիվ են: Դրանք տարբերվում են համով, հոտով, վիճակով, գույնով, այրվելու, ջրում լուծվելու և այլ հատկություններով:

Երկաթը, ոսկին, պղինձը, թուղթը, ջուրը, ապա­կին, ռետինը, ճկազանգվածը նյութեր են: Իսկ ահա մեխը, մատանին, գավաթը, տետրը, բաժակը, աթոռը, գնդակը, սառույցը մարմիններ են, որոնք պատրաստ­ված կամ կազմված են վերը նշված կամ այլ նյութերից: Այն թեթև գազը, որով լցված են օդում ճախրող փուչիկները, նույնպես նյութ է: Ինքը՝ փուչիկը, պատ­րաստված է մեկ այլ նյութից՝ ռետինից: Ռետինից պատրաստում են նաև ավտոդողեր և այլ իրեր:

Միևնույն նյութից կարելի է պատրաստել։ Այսպես՝ երկաթից պատրաստում են մեխ, մուրճ, կացին, ապակուց՝ բաժակ, փորձանոթ, ալյումինից՝ հաղորդալար, սպասք, աթոռ, սեղան, փայտից՝ աթոռ, նստարան, գրատախտակ և այլն։

Կարելի է նաև նույն տեսակի առարկաներ պատ­րաստել տարբեր նյութերից։ Օրինակ՝ քանոն կարելի է պատրաստել փայտից, ճկազանգվածից, երկաթից, ալյումինից և այլ նյութերից։

Մարմինը կարող է պատրաստված կամ կազմված լի­նել ինչպես մեկ, այնպես էլ մի քանի նյութերից:

Նյութերը սովորաբար լինում են օրգանական և անօրգանական։

Օրգանական նյութերը կենդանի օրգանիզմնե­րի կազմության մեջ մտնող կամ դրանցից ստացվող նյութերն են: Օրինակ՝ բուսական յուղը, կենդանական ճարպերը, շաքարը և այլն։ Օրգանական նյութեր ստա­նում ենք նաև արհեստական ճանապարհով: Օրինակ՝ ճկազանգվածը, դեղանյութերը, ներկանյութերը և այլն։ Արհեստական օրգանական նյութերի օգտագոր­ծումը հնարավորություն է տալիս խնայելու որոշ նյու­թերի բնական պաշարները։ Օրինակ՝ ճկազանգվածից պատրաստված սեղանը փոխարինում է փայտե սեղա­նին, արհեստական մորթին՝ բնական մորթուն և այլն։

Մյուս բոլոր նյութերը, որոնք չունեն օրգանական ծա­գում, անօրգանական են: Օրինակ՝ օդը, ջուրը, քարը, ավազը, կավը, կերակրի աղը, ոսկին, երկաթը և այլն։